เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 กรกฎาคม 2561-31 กรกฎาคม 2561
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ขั้นตอนการจัดทำร่างเทศบัญญัติประจำปี หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER